Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás honlaplátogatók részére | Ellipsum Élmény- és Strandfürdő

A Miskolci Fürdők Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Miskolci Fürdők Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Miskolci Fürdők Kft.

Cégjegyzékszám: 05-09-014955

Székhely: 3519 Miskolc-Tapolca, Pazár István sétány 1.

E-elérhetőség: titkarsag@miskolcifurdok.hu | sales@miskolcifurdok.hu

Adatkezelő képviselője: Németh Judit ügyvezető

AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK (NEVE ÉS) ELÉRHETŐSÉGE:

L Tender- Consulting Kft. (Molnár Gábor)

molnar.gabor@ltender.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a felhasználási szokásokról Google Analytics, valamint cookiek segítségével.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

KEZELT ADATOK KÖRE:

IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások, számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE:

A Társaság az adatkezelésbe adatfeldolgozót von be:

Miskolc Holding Zrt. (3530 Miskolc, Petőfi utca 1-3.)

Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: informatikai feladatok ellátása, honlap karbantartás.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a rögzítéstől számított 2 évig.

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

A Társaság a http://miskolcifurdok.hu/ honlapot használja tartalmai megosztására, közzétételére.

A honlapra való belépés, kilépés folyamatát a honlapra látogató számára kis adatcsomagok, úgynevezett sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik, beállítástól függően segíthetik elő, amelyeket a látogató informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

A cookie-kat a látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával – az eszköz beállítás függvényében – automatikusan törlődnek, valamint a látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A honlapra látogatással, valamint az „Elfogadom” gomb megnyomásával a látogató hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a jelen tájékoztatóban írt adatok, információk esetleges, beállítástól függő rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók, vagy saját maga által kezelt cookie-kat használjon a honlap működésével összefüggésben.

Ilyen adatok a látogató számítógépének azon adatai, amelyek a honlap használata során generálódnak és amelyeket a honlapon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a honlapra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

A Társaság Cookie („süti”) szabályzattal rendelkezik, mely elérhető a honlapon.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,

  • visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,

  • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)

  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

  • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőhöz címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!